Normativa de l’Escola i Guia de l’Estudiant

GUIA DE L’ESTUDIANT

Normativa de funcionament*
– Normes bàsiques de convivència: Cal tenir respecte al professorat, a l’alumnat i a tot el personal de l’Escola. Cal tenir respecte al material i als espais del centre (els desperfectes s’hauran de solucionar econòmicament). Cal respectar el silenci i la neteja de l’Escola. Les conductes contràries a les Normes de convivència es comunicaran.

– Cal ser puntual a l’hora de portar i recollir els nens/es a l’Escola. Quan un alumne/a finalitza el seu horari de classe, deixa de ser responsabilitat del centre. Si algun dia heu d’arribar tard per algun motiu inesperat, cal que aviseu i en tindrem cura.

– El centre no es fa responsable dels alumnes fora de l’horari lectiu. Per tant, en els períodes de temps entre classes l’alumne/a no és responsabilitat de l’Escola.

– Cal assegurar-se que l’alumne/a ha entrat a classe.

– Cal que aviseu si el vostre fill/a, o vosaltres com alumnes, no podeu assistir a classe.

– És convenient que els nens i nenes berenin després de la classe si no tenen temps d’acabar-se el berenar abans d’entrar.

– Les activitats, audicions o concerts són tan o més importants que les classes, i el fet d’anul·lar classes per poder-les dur a terme no suposa una pèrdua sinó un enriquiment.

– No es poden canviar horaris de classe a petició dels alumnes.

– Els professors de l’Escola de Música són músics professionals en actiu. Cal ser flexible quan un professor/a que té un concert posa un substitut/a o fa algun canvi d’horari. Les classes suspeses per no assistència de l’alumne/a no es recuperaran. En cas de malaltia del professor/a, s’intentarà buscar un substitut i en cas d’indisposició reiterada s’intentaran recuperar.

– Quan un alumne/a no pugui fer una matèria inclosa en el pla d’estudis quedarà reflectit en l’informe d’avaluació que no s’ha cursat, i serà responsabilitat del pare, mare o tutor el no assoliment d’aquests continguts.

– Si teniu dubtes, queixes o suggeriments podeu dirigir-vos a l’equip directiu. També podeu adreçar-vos a l’A.M.P.A de l’Escola.

Normativa de Preinscripció i de Matriculació*
– Els alumnes admesos en les preinscripcions, així com els alumnes de l’escola, cada curs, hauran de formalitzar la matrícula en el període que es determini, per poder continuar els estudis a l’Escola.

– La direcció de l’escola decidirà si s’obre un període de reajustament a primers de setembre per admetre noves matrícules en el cas d’haver places disponibles.

– Es considerarà formalitzada la matrícula quan l’alumne/a hagi presentat tota la documentació requerida. En cap cas es faran classes a alumnes no matriculats.

– En els cursos on hi ha dos grups s’escull el grup per ordre de matriculació. Si després de fer la matrícula es vol fer algun canvi de grup s’ha de sol·licitar i si ha diversos alumnes del mateix grup que sol·liciten el canvi, es farà seguint l’ordre de matriculació (nº de matrícula).

– Les variacions, altes i baixes s’han de comunicar a la secretaria de l’Escola com a màxim el dia 20 del mes anterior al que es vol fer efectiva.

– A partir de l’1 de març no es podrà gestionar cap tipus de baixa.

– La matriculació a l’Escola de Música comporta el compromís d’abonar totes les mensualitats del curs.

– Els alumnes matriculats a l’activitat “Fem música” passen a formar part de l’alumnat de l’Escola de Música.

– La falta de pagament de tres mensualitats comportarà la baixa de l’alumne/a, prèvia notificació i entrevista amb la direcció.

– La falta de pagament d’una o més mensualitats en finalitzar un curs escolar, comportarà que l’alumne/a no es podrà matricular al curs següent fins que no es posi al corrent de tots els pagaments pendents.

– L’alumne/a que vulgui fer alguna matèria que no li correspon fer segons el pla d’estudis de l’Escola, haurà de sol·licitar-ho a secretaria i el claustre de professors decidirà si es pot matricular o no en funció de si hi ha places, del rendiment i del nivell de l’alumne/a.

* Normativa recollida en el Reglament de Règim Intern de l’Escola